Strona główna · Uncategorized

Bezprawna windykacja

W obecnych czasach coraz więcej Polaków opóźnia się ze spłatą wymagalnych zobowiązań (długów). Liczba osób mających problemy finansowe z roku na rok systematycznie powiększa się. W związku z czym z powodzeniem prosperują wyspecjalizowane firmy zajmujące się windykacją długów na rzecz instytucji finansowych, operatorów telefonicznych itd., albo firmy skupujące długi, które następnie samodzielnie je windykują. Niestety niektóre z tych firm, aby osiągać większe profity sięgają do czynności kwalifikowanych na granicy prawa, albo wprost swoim zachowaniem naruszają normy prawa lub dobre obyczaje. Problem ten narasta do tak wysokiego poziomu, że większa część Klientów Kancelarii zgłasza się z prośbą udzielenia pomocy prawnej właśnie w tym temacie.

Po zapoznaniu się z poniższym artykułem czytelnik będzie w stanie samodzielnie sprawdzić legalność podejmowanych przez firmy windykacyjne działań oraz złożyć ewentualną reklamację. Artykuł został napisany „przystępnym językiem” tak, aby był przydatny dla jak największego grona czytelników.

Pierwsza generalna zasada mówi, że firmy windykacyjne w podejmowanych czynnościach zmierzających do wyegzekwowania długu mają wyłącznie takie prawa jakie miał pierwotny wierzyciel. Oznacza to, że firmy windykacyjne nie mają dodatkowych uprawień przyznanych przez ustawodawcę przykładowo dla Komorników sądowych.

Przykład:
Józef K. z uwagi na przejściowe problemy osobiste oraz finansowe nie uregulował jednego rachunku operatora telefonicznego X na kwotę 30 zł. Operator X zlecił więc windykację długu firmie windykacyjnej Y. Firma windykacyjna Y będzie mogła podejmować wobec Józefa K. jedynie te czynności zmierzające do wyegzekwowania długu, jakie mógł podejmować operator telefoniczny X. Firma windykacyjna Y więc nie może, w szczególności bez naszej zgody wchodzić do naszych mieszkań, wymuszać rozpoczęcia z nami rozmowy, żądać ujawnienia naszego majątku itd.

Druga podstawowa zasada, o której warto pamiętać stanowi, że firma windykacyjna nie może stosować wobec nas przymusu. Do stosowania przymusu bowiem uprawnione są jedynie organy władczy publicznej takiej jak Sądy, Komornicy oraz Policja itd. i to wyłącznie na określonych ustawowo zasadach.
Przykład:
Jedna w Warszawskich firm windykacyjnych w pismach kierowanych do konsumentów informowała, że działania operacyjne podejmowane przez inspektorów związane są z bezpośrednimi wizytami w siedzibie dłużnika zmierzającymi do wyegzekwowania ciążącego na nim obowiązku zapłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że treść przesyłanych konsumentom pism mogła wywołać błędne przekonanie, że pracownicy firmy windykacyjnej dysponują możliwością użycia środków przymusu, a działania będą prowadzone nawet wobec sprzeciwu konsumenta. Mogło to budzić niepokój i lęk, co do skutków oraz samego przebiegu wizyty inspektora terenowego. Wywoływanie błędnego przekonania konsumentów co do uprawnień pracowników windykatora – zdaniem UOKiK jest bezprawne. (zob. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2322)

Przykład zachowań, do których firmy windykacyjne nie mają prawa:
- grożenie przez firmy windykacyjne dłużnikowi wszczęciem postępowania karnego lub odpowiedzialnością karną związaną z niespłacaniem długów w terminie może wypełniać znamiona przestępstwa określone w art. 190a kk. (stalking) lub 191 § 2 kk. (groźba karalna). Oczywiście jednak zachowanie firmy windykacyjnej musi charakteryzować się groźbą bezprawną, a nie samym pouczeniem o możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem (zob. art. 115 § 12 kk),
- straszenie wszczęciem postępowania egzekucyjnego, gdy nie odbyła się jeszcze sprawa sądowa. Zasadą w polskim prawie jest, że wierzyciel, który chce wszcząć postępowanie egzekucyjne najpierw musi uzyskać tytuł egzekucyjny np. prawomocny: wyrok, nakaz zapłaty itd (zob. art. 777 kpc.) a następnie musi wystąpić do Sądu o nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Podstawą bowiem egzekucji prowadzonej przez Komornika jest tytuł wykonawczy, a więc tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (zob. art. 776 kpc). Oznacza to, że co do zasady przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego musi najpierw odbyć się sprawa sądowa, o której dłużnik jest informowany pisemnie. Wyjątki od powyższej zasady stanowią, w szczególności: bankowe tytułu egzekucyjne jeżeli zostały wydane przez bank przed październikiem 2015r. ( z uwagi na ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.04.2015r., sygn. akt P 45/12 oraz wejście w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 1854) lub akty notarialne, w których dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji (zazwyczaj stosowane przez banki przy zawieraniu kredytów hipotecznych) – albowiem są tytułami egzekucyjnymi, które muszą być zaopatrzone w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd, aby stanowić podstawę wszczęcia wobec nas egzekucji prowadzonej przez Komornika.

Przykład:
Firma windykacyjna Y pisemnie wezwała do zapłaty Jana M. W piśmie zaznaczono, że jeżeli Jan M. nie zapłaci nieuregulowanych 100 zł w przeciągu 7 dni od odebrania pisma, sprawa zostanie powierzona Komornikowi sądowemu. Jan M. nie brał wcześniej udziału w żadnej sprawie sądowej dotyczącej zapłaty 100 zł, dlatego też w niniejszym stanie faktycznym istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że firma windykacyjna Y próbuje bezprawnie oddziaływać na Jana M. poprzez powoływanie się na Komornika sądowego.

- nękanie i natarczywe czynności windykacyjne. Gdy firma windykacyjna podejmuje działania sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego musi liczyć się z tym, iż bezprawnie narusza nasze dobra osobiste np. prywatność, mir domowy, poczucie bezpieczeństwa itd.. Ponadto nawet, gdy pojedyncze działanie firmy windykacyjnej generalnie uznać można za zgodne z prawem to i tak nasilenie takich zachowań może naruszać nasze dobra osobiste – wszystko więc zależy od częstotliwości i sposób podejmowania działań windykacyjnych np. częste telefony windykatorów w godzinach wieczornych itd. Nasze dobra osobiste podlegają ochronie prawnej, dlatego też z powodzeniem możemy żądać objęcia ich ochroną sądowa, poprzez złożenie do Sądu Okręgowego pozwu w tej sprawie. Jeżeli udowodnimy przed Sądem, że firma windykacyjna bezprawnie naruszała nasze dobra osobiste to Sąd może zmusić nierzetelną firmę windykacyjną do, w szczególności: złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i odpowiedniej formie (zazwyczaj oświadczenia zawierającego „przeprosiny” podpisanego przez zarząd takiej firmy. Jeżeli jednak naruszenie dóbr osobistych nastąpiło publicznie możemy żądać nawet publicznych „przeprosin”); zaniechania przez firmę windykacyjną podejmowania wobec nas dalszych bezprawnych czynności windykacyjnych; zadośćuczynienia pieniężnego (zapłaty na naszą rzecz określonej sumy pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za nasz ból i krzywdę) lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Przykład:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 31/13 orzekła, iż działanie firmy windykacyjnej, która lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami wymusza na nim przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu, co do którego zgłosi on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne, jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności. W sprawie dłużnik w przeciągu około 5 lat otrzymał od firmy windykacyjnej 69 wezwań i 126 telefonów (zob. http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000000503_I_ACa_000031_2013_Uz_2013-03-01_001) Sąd Apelacyjny W Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 84/11 stwierdził, że działania windykacyjne nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika, zmierzające do wywołania w nim uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasadę, według której „cel uświęca środki” nie może być oceniane inaczej niż, jako wadliwe. W tej sprawie firma windykacyjna bezprawnie informowała dłużnika, że wobec niego rozpoczęła się wewnętrzna procedura (bez udziału Sądu lub Komornika Sądowego) ustalania jego źródła dochodu i składników majątku (zob. http://www.waw.sa.gov.pl/container/Orzeczenia/2011/pdf/VI%20ACa%2084.11%20wyrok%20i%20uzasad..pdf)

Jeżeli po otrzymaniu pisma firmy windykacyjnej lub bezpośredniej wizycie windykatora mamy wątpliwości, czy działania te są legalne (np. nie pamiętamy, czy spłaciliśmy dany dług lub zawieraliśmy daną umowę) najlepiej przesłać na adres firmy windykacyjnej pisemny wniosek o udzielenie informacji co do legalności podejmowanych czynności. Pisemna odpowiedź firmy windykacyjnej pomoże nam zweryfikować posiadane przez nas informacje i ustalić, czy dług istnieje, a jeśli tak to w jakiej jest wysokości.

Wzór:

pdfWniosek o udzielenie informacji

Jeżeli ustalimy, że dług istnieje i firma windykacyjna ma prawo podejmować wobec nas czynności windykacyjne, ale mamy co do nich zastrzeżenia warto skorzystać z możliwości złożenia reklamacji. Oczywiście rozpoznanie reklamacji dokonuje sama firma windykacyjna, ale reklamacja może zwrócić uwagę na uchybienia w czynnościach. Ponadto mamy dowód na okoliczność zwrócenia się do firmy o podjęcie czynności wyjaśniających, który na przyszłość może się nam przydać w ramach ewentualnej sprawy sądowej.

Wzór:

pdfReklamacja

Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł z dnia: 5.04.2016r.


Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+ lub odwiedź nas na Facebooku. Dziękuje za udzielone wsparcie.

https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Łukasz-Wydro-1503042850015980

Wskazówki od google w sprawie + :

Kancelaria Radcy Prawnego- radca prawny Łukasz Wydro
w Google+

17.04.2016. 20:53

Podsumowanie obowiązywania przepisów dotyczących liberalizacji upadłości konsumenckiej

W dniu 31.12.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – liberalizująca dotychczasowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Od tego dnia konsumentowi (osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zob. art. 22 1 kc) łatwiej starać się oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej, która może być sposobem na „nowy start bez długów”.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Wydro w ramach prowadzonych statystyk dotyczących ogłaszania przez wybrane sądy województwa podkarpackiego upadłości konsumenckich do sierpnia 2015r. ustaliła, że:

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU:
Ogłosił łącznie 14 upadłości konsumenckich, w tym 6 mężczyzn i 8 kobiet,

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE:
Ogłosił łącznie 17 upadłości konsumenckich, w tym 8 mężczyzn i 9 kobiet,

SĄD REJONOWY W KROŚNIE:
Ogłosił łącznie 3 upadłości konsumenckich, w tym 2 mężczyzn i 1 kobiety,

Opierając się na powyższych danych można wysunąć trzy zasadnicze wnioski. Po pierwsze kobiety częściej aniżeli mężczyźni składają wnioski o ogłoszenie upadłości, w wyjątkiem Sądu Rejonowego w Krośnie. Po drugie Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w okresie statystycznym ilością ogłoszonych upadłości konsumenckich dogania Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Po trzecie instytucja upadłości konsumenckiej w dalszym ciągu wymaga promowania w południowych częściach województwa podkarpackiego.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy pamiętać o zaletach i wadach tejże decyzji.

Niektóre zalety upadłości konsumenckiej:
- oddłużenie po wcześniejszej likwidacji majątku i po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
- w porównaniu do poprzedniej regulacji upadłości konsumenckiej, po liberalizacji nie trzeba posiadać majątku w wysokości zabezpieczającej koszty postępowania upadłościowego, a opłata sądowa za wniosek wynosi jedynie 30,00 zł,
- w razie sprzedaży mieszkania lub domu w toku postępowania upadłościowego istnieje możliwość wydzielenia kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy (brak podobnego uregulowania w postępowaniu egzekucyjnym),
- wstrzymanie naliczania odsetek przez wierzycieli,
- wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych oraz czynności windykacyjnych,
- Syndyk masy upadłości wstępuje za upadłego we wszelkie sprawy sądowe oraz administracyjne,
- Syndyk masy upadłości może odstąpić od niektórych niekorzystnych dla upadłego umów,
- po oddłużeniu istnieje możliwość wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Niektóre wady upadłości konsumenckiej:
- upadły traci cały swój majątek,
- upadłość jednego z małżonków pozostających w wspólności ustawowej małżeńskiej powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, a cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność Sędziemu – komisarzowi.
- Syndyk masy upadłości może kwestionować podjęte czynności, w których upadły przysporzył korzyści osobom trzecim.

Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl

Artykuł z dnia: 14.10.2015r.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+ lub odwiedź nas na Facebooku. Dziękuje za udzielone wsparcie.

Wskazówki co do Facebooka:
https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Łukasz-Wydro-1503042850015980

18.10.2015. 20:56

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

W dniu 31.12.2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – liberalizująca dotychczasowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Od tego dnia konsumentowi (osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zob. art. 22 1 kc) łatwiej będzie starać się oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej, która może być sposobem na „nowy start bez długów”.

UWAGA: Pamiętaj jednak, że z chwilą ogłoszenia Twojej upadłości konsumenckiej, cały Twój majątek na dzień ogłoszenia upadłości stanie się masą upadłości, która służyć będzie zaspokojeniu wierzycieli. Twój majątek zostanie w toku postępowania upadłościowego spisany, a następnie sprzedany przez Syndyka masy upadłości. Pieniądze uzyskane z tego tytułu zostaną przekazane wierzycielom.

ETAPY POSTĘPOWANIA – INFORMACJA WSTĘPNA:
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

We wniosku musisz wskazać, w szczególności aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Opłata sądowa od wniosku wynosi jedynie 30,00 zł.
2. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd upadłościowy.
Sąd upadłościowy ogłosi Twoją upadłość konsumencką tylko wtedy gdy:
- nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
- co do zasady w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku nie prowadzono w stosunku do Ciebie postępowania upadłościowego.
Nawet, gdy nie spełniasz warunków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Sąd upadłościowy może ogłosić Twoją upadłość konsumencką jeżeli wykażesz, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. Likwidacja majątku przez Syndyka masy upadłości.
Na tym etapie postępowania upadłościowego Syndyk masy upadłości spisuje, zabezpiecza, a następnie sprzedaje cały Twój majątek. Syndyk masy upadłości może udzielić Ci pełnomocnictwa do sprzedaży ruchomości, aby przyspieszyć postępowanie upadłościowe.
4. Sporządzenie przez Syndyka masy upadłości listy wierzytelności.
Syndyk masy upadłości ustala wszystkie Twoje długi, sprawdza ich wysokość oraz dane wierzycieli. Wszystkie zebrane w ten sposób informacje zamieszcza w dokumencie zwanym lista wierzytelności.
5. Plan spłaty wierzycieli.
Po ostatecznym zlikwidowaniu Twojego majątku i rozdzieleniu pieniędzy uzyskanych z tego tytułu wierzycielom lub po zatwierdzeniu listy wierzytelności (w sytuacji, gdy nie masz żadnego majątku) – Sąd określa plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli (jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wykazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli).
W planie spłaty wierzycieli Sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
6. Oddłużenie.
Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Niektóre zalety upadłości konsumenckiej:
- oddłużenie po wcześniejszej likwidacji majątku i po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
- w porównaniu do poprzedniej regulacji upadłości konsumenckiej, po liberalizacji nie trzeba posiadać majątku w wysokości zabezpieczającej koszty postępowania upadłościowego, a opłata sądowa za wniosek wynosi jedynie 30,00 zł,
- w razie sprzedaży mieszkania lub domu w toku postępowania upadłościowego istnieje możliwość wydzielenia kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy (brak podobnego uregulowania w postępowaniu egzekucyjnym),
- wstrzymanie naliczania odsetek przez wierzycieli,
- wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych oraz czynności windykacyjnych,
- Syndyk masy upadłości wstępuje za upadłego we wszelkie sprawy sądowe oraz administracyjne,
- Syndyk masy upadłości może odstąpić od niektórych niekorzystnych dla upadłego umów,
- po oddłużeniu istnieje możliwość wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Niektóre wady upadłości konsumenckiej:
- upadły traci cały swój majątek,
-upadłość jednego z małżonków pozostających w wspólności ustawowej małżeńskiej powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, a cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność Sędziemu – komisarzowi.
- Syndyk masy upadłości może kwestionować podjęte czynności, w których upadły przysporzył korzyści osobom trzecim.Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł z dnia: 12.12.2014r.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+. Dziękuje za udzielone wsparcie.


18.12.2014. 20:17

Lista Porad

  • Brak artykułów

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.