Strona główna · Uncategorized · Bezprawna windykacja

Bezprawna windykacja

W obecnych czasach coraz więcej Polaków opóźnia się ze spłatą wymagalnych zobowiązań (długów). Liczba osób mających problemy finansowe z roku na rok systematycznie powiększa się. W związku z czym z powodzeniem prosperują wyspecjalizowane firmy zajmujące się windykacją długów na rzecz instytucji finansowych, operatorów telefonicznych itd., albo firmy skupujące długi, które następnie samodzielnie je windykują. Niestety niektóre z tych firm, aby osiągać większe profity sięgają do czynności kwalifikowanych na granicy prawa, albo wprost swoim zachowaniem naruszają normy prawa lub dobre obyczaje. Problem ten narasta do tak wysokiego poziomu, że większa część Klientów Kancelarii zgłasza się z prośbą udzielenia pomocy prawnej właśnie w tym temacie.

Po zapoznaniu się z poniższym artykułem czytelnik będzie w stanie samodzielnie sprawdzić legalność podejmowanych przez firmy windykacyjne działań oraz złożyć ewentualną reklamację. Artykuł został napisany „przystępnym językiem” tak, aby był przydatny dla jak największego grona czytelników.

Pierwsza generalna zasada mówi, że firmy windykacyjne w podejmowanych czynnościach zmierzających do wyegzekwowania długu mają wyłącznie takie prawa jakie miał pierwotny wierzyciel. Oznacza to, że firmy windykacyjne nie mają dodatkowych uprawień przyznanych przez ustawodawcę przykładowo dla Komorników sądowych.

Przykład:
Józef K. z uwagi na przejściowe problemy osobiste oraz finansowe nie uregulował jednego rachunku operatora telefonicznego X na kwotę 30 zł. Operator X zlecił więc windykację długu firmie windykacyjnej Y. Firma windykacyjna Y będzie mogła podejmować wobec Józefa K. jedynie te czynności zmierzające do wyegzekwowania długu, jakie mógł podejmować operator telefoniczny X. Firma windykacyjna Y więc nie może, w szczególności bez naszej zgody wchodzić do naszych mieszkań, wymuszać rozpoczęcia z nami rozmowy, żądać ujawnienia naszego majątku itd.

Druga podstawowa zasada, o której warto pamiętać stanowi, że firma windykacyjna nie może stosować wobec nas przymusu. Do stosowania przymusu bowiem uprawnione są jedynie organy władczy publicznej takiej jak Sądy, Komornicy oraz Policja itd. i to wyłącznie na określonych ustawowo zasadach.
Przykład:
Jedna w Warszawskich firm windykacyjnych w pismach kierowanych do konsumentów informowała, że działania operacyjne podejmowane przez inspektorów związane są z bezpośrednimi wizytami w siedzibie dłużnika zmierzającymi do wyegzekwowania ciążącego na nim obowiązku zapłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że treść przesyłanych konsumentom pism mogła wywołać błędne przekonanie, że pracownicy firmy windykacyjnej dysponują możliwością użycia środków przymusu, a działania będą prowadzone nawet wobec sprzeciwu konsumenta. Mogło to budzić niepokój i lęk, co do skutków oraz samego przebiegu wizyty inspektora terenowego. Wywoływanie błędnego przekonania konsumentów co do uprawnień pracowników windykatora – zdaniem UOKiK jest bezprawne. (zob. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2322)

Przykład zachowań, do których firmy windykacyjne nie mają prawa:
- grożenie przez firmy windykacyjne dłużnikowi wszczęciem postępowania karnego lub odpowiedzialnością karną związaną z niespłacaniem długów w terminie może wypełniać znamiona przestępstwa określone w art. 190a kk. (stalking) lub 191 § 2 kk. (groźba karalna). Oczywiście jednak zachowanie firmy windykacyjnej musi charakteryzować się groźbą bezprawną, a nie samym pouczeniem o możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem (zob. art. 115 § 12 kk),
- straszenie wszczęciem postępowania egzekucyjnego, gdy nie odbyła się jeszcze sprawa sądowa. Zasadą w polskim prawie jest, że wierzyciel, który chce wszcząć postępowanie egzekucyjne najpierw musi uzyskać tytuł egzekucyjny np. prawomocny: wyrok, nakaz zapłaty itd (zob. art. 777 kpc.) a następnie musi wystąpić do Sądu o nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Podstawą bowiem egzekucji prowadzonej przez Komornika jest tytuł wykonawczy, a więc tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (zob. art. 776 kpc). Oznacza to, że co do zasady przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego musi najpierw odbyć się sprawa sądowa, o której dłużnik jest informowany pisemnie. Wyjątki od powyższej zasady stanowią, w szczególności: bankowe tytułu egzekucyjne jeżeli zostały wydane przez bank przed październikiem 2015r. ( z uwagi na ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.04.2015r., sygn. akt P 45/12 oraz wejście w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 1854) lub akty notarialne, w których dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji (zazwyczaj stosowane przez banki przy zawieraniu kredytów hipotecznych) – albowiem są tytułami egzekucyjnymi, które muszą być zaopatrzone w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd, aby stanowić podstawę wszczęcia wobec nas egzekucji prowadzonej przez Komornika.

Przykład:
Firma windykacyjna Y pisemnie wezwała do zapłaty Jana M. W piśmie zaznaczono, że jeżeli Jan M. nie zapłaci nieuregulowanych 100 zł w przeciągu 7 dni od odebrania pisma, sprawa zostanie powierzona Komornikowi sądowemu. Jan M. nie brał wcześniej udziału w żadnej sprawie sądowej dotyczącej zapłaty 100 zł, dlatego też w niniejszym stanie faktycznym istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że firma windykacyjna Y próbuje bezprawnie oddziaływać na Jana M. poprzez powoływanie się na Komornika sądowego.

- nękanie i natarczywe czynności windykacyjne. Gdy firma windykacyjna podejmuje działania sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego musi liczyć się z tym, iż bezprawnie narusza nasze dobra osobiste np. prywatność, mir domowy, poczucie bezpieczeństwa itd.. Ponadto nawet, gdy pojedyncze działanie firmy windykacyjnej generalnie uznać można za zgodne z prawem to i tak nasilenie takich zachowań może naruszać nasze dobra osobiste – wszystko więc zależy od częstotliwości i sposób podejmowania działań windykacyjnych np. częste telefony windykatorów w godzinach wieczornych itd. Nasze dobra osobiste podlegają ochronie prawnej, dlatego też z powodzeniem możemy żądać objęcia ich ochroną sądowa, poprzez złożenie do Sądu Okręgowego pozwu w tej sprawie. Jeżeli udowodnimy przed Sądem, że firma windykacyjna bezprawnie naruszała nasze dobra osobiste to Sąd może zmusić nierzetelną firmę windykacyjną do, w szczególności: złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i odpowiedniej formie (zazwyczaj oświadczenia zawierającego „przeprosiny” podpisanego przez zarząd takiej firmy. Jeżeli jednak naruszenie dóbr osobistych nastąpiło publicznie możemy żądać nawet publicznych „przeprosin”); zaniechania przez firmę windykacyjną podejmowania wobec nas dalszych bezprawnych czynności windykacyjnych; zadośćuczynienia pieniężnego (zapłaty na naszą rzecz określonej sumy pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za nasz ból i krzywdę) lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Przykład:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 31/13 orzekła, iż działanie firmy windykacyjnej, która lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami wymusza na nim przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu, co do którego zgłosi on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne, jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności. W sprawie dłużnik w przeciągu około 5 lat otrzymał od firmy windykacyjnej 69 wezwań i 126 telefonów (zob. http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000000503_I_ACa_000031_2013_Uz_2013-03-01_001) Sąd Apelacyjny W Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 84/11 stwierdził, że działania windykacyjne nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika, zmierzające do wywołania w nim uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasadę, według której „cel uświęca środki” nie może być oceniane inaczej niż, jako wadliwe. W tej sprawie firma windykacyjna bezprawnie informowała dłużnika, że wobec niego rozpoczęła się wewnętrzna procedura (bez udziału Sądu lub Komornika Sądowego) ustalania jego źródła dochodu i składników majątku (zob. http://www.waw.sa.gov.pl/container/Orzeczenia/2011/pdf/VI%20ACa%2084.11%20wyrok%20i%20uzasad..pdf)

Jeżeli po otrzymaniu pisma firmy windykacyjnej lub bezpośredniej wizycie windykatora mamy wątpliwości, czy działania te są legalne (np. nie pamiętamy, czy spłaciliśmy dany dług lub zawieraliśmy daną umowę) najlepiej przesłać na adres firmy windykacyjnej pisemny wniosek o udzielenie informacji co do legalności podejmowanych czynności. Pisemna odpowiedź firmy windykacyjnej pomoże nam zweryfikować posiadane przez nas informacje i ustalić, czy dług istnieje, a jeśli tak to w jakiej jest wysokości.

Wzór:

pdfWniosek o udzielenie informacji

Jeżeli ustalimy, że dług istnieje i firma windykacyjna ma prawo podejmować wobec nas czynności windykacyjne, ale mamy co do nich zastrzeżenia warto skorzystać z możliwości złożenia reklamacji. Oczywiście rozpoznanie reklamacji dokonuje sama firma windykacyjna, ale reklamacja może zwrócić uwagę na uchybienia w czynnościach. Ponadto mamy dowód na okoliczność zwrócenia się do firmy o podjęcie czynności wyjaśniających, który na przyszłość może się nam przydać w ramach ewentualnej sprawy sądowej.

Wzór:

pdfReklamacja

Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł z dnia: 5.04.2016r.


Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+ lub odwiedź nas na Facebooku. Dziękuje za udzielone wsparcie.

https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Łukasz-Wydro-1503042850015980

Wskazówki od google w sprawie + :

Kancelaria Radcy Prawnego- radca prawny Łukasz Wydro
w Google+

17.04.2016. 20:53

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.