Strona główna · Uncategorized · Jak poradzić sobie z niechcianym towarem zakupionym na pokazie? Wzór odstąpienia od umowy kupna

Jak poradzić sobie z niechcianym towarem zakupionym na pokazie? Wzór odstąpienia od umowy kupna

Jak poradzić sobie z niechcianym towarem zakupionym na pokazie? Wzór odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – stan prawny przed i po zmianie przepisów konsumenckich.

Coraz więcej firm zajmujących się bezpośrednią sprzedażą towarów organizuje specjalne pokazy. Zaproszenia na pokazy dokonywane są pisemnie przez przykładowo wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych lub telefonicznie. Za udział w pokazie firmy zazwyczaj ofiarują uczestnikom drobny darmowy suwenir. Na samej prezentacji firmy najpierw oferują dostępne towary, zazwyczaj organizują również specjalne loterie, w których wygraną jest bonifikata na towar, a następnie sprzedają swoje towary. W takich pokazach niestety w większości biorą udział starsze osoby, które z uwagi na podeszły wiek oraz stan zdrowia nie do końca są świadome właściwości, jakości i wartości prezentowanych towarów.

Oczywiście nie generalizując stwierdzić należy, że organizowane są również pokazy, na których można kupić wysoko jakościowe towary za przyzwoitą cenę.

Jednakże jeżeli na pokazie organizowanym poza lokalem przedsiębiorstwa nabyłeś towar, a po sprawdzeniu go w domu masz duże wątpliwości przykładowo, co do jego wartości, jakości lub właściwości - możesz odstąpić od umowy zawartej w ten sposób na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

O tym, która z tych ustaw będzie miała zastosowanie decyduje data zawarcia umowy na pokazie. Jeżeli umowa została zawarta przed dniem 25.12.2014r. zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w tym wypadku wystarczy, że przeczytasz II część artykułu. Jednakże jeżeli umowa została zawarta po tej dacie zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - w tym wypadku zapoznaj się z I częścią artykułu.

Po zapoznaniu się z poniższą treścią będziesz w stanie samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

I.Umowa zawarta po dniu 25 grudnia 2014r. (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Warunki konieczne.
Po pierwsze sprawdź zapisy umowy kupna – sprzedaży/rachunku/faktury VAT. Ważne jest, aby w umowie występować w charakterze konsumenta (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zob. art. 22 (1) kc).

Po drugie sprawdź, czy umowa kupna – sprzedaży była zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy, a więc:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. (zob. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Natomiast lokalem przedsiębiorstwa jest:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe (zob. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
Jeżeli odpowiedzi na oba powyższe pytania są pozytywne, kupującemu – konsumentowi co do zasady zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych szczegółowo w ustawie - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Przykład:
Józef K. obecnie pozostający na emeryturze uczestniczył w pokazie zorganizowanym przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Pokaz miał miejsce w dniu 9.01.2015r. w Tarnobrzegu. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych nieruchomości, w których prowadzi działalność na stałe. Józef K. na pokazie kupił towar i zapłacił za niego 1 200,00 zł. Na drugi dzień sprawdził ceny podobnych towarów i okazało się, że tożsame towary są dostępne na rynku za cenę 300 zł. Józef K. w dniu 12.01.2015r. sporządził oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz wezwanie do zapłaty 1 200,00 zł (zapłaty wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy) i przesłał listem poleconym przedmiotowe oświadczenie wraz z zakupionym towarem na adres firmy X.

Józef K. zachował się prawidłowo w terminie 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa odstąpił od zawartej w ten sposób umowy.

Paweł Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Czysty Blask Domu” zajmującą się usługami dot. utrzymania porządku, uczestniczył w pokazie zorganizowanym przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Pokaz miał miejsce w dniu 5.02.2015r. w Tarnobrzegu. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych nieruchomości, w których prowadzi działalność na stałe. Paweł Z. na pokazie kupił na „firmę” (w ramach prowadzonej prze niego działalność gospodarczej) specjalistyczny odkurzacz i zapłacił za niego 6 000,00 zł. Na drugi dzień sprawdził ceny podobnych towarów i okazało się, że tożsame towary są dostępne na rynku za cenę 1 000,00 zł. Paweł Z. w dniu 6.02.2015r. sporządził oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i przesłał je na adres firmy X.

Paweł Z. zachował się nieprawidłowo, albowiem zawarł umowę kupna – sprzedaży odkurzacza związaną bezpośrednio z jego działalnością (kupił odkurzacz na „firmę”) w związku z czym w umowie nie występuje, jako konsument. Wobec powyższego nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wynikającej z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

pdfWzór: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem po dniu 25.12.2014r.

Sposób postępowania.

Z ostrożności najlepiej wysłać oświadczenie o odstąpieniu listem poleconym za potwierdzeniem nadania i odbioru przesyłki. Do przesyłki z oświadczeniem o odstąpieniu można załączyć przedmiot umowy (zakupiony towar) oraz wezwać sprzedawcę do zapłaty uiszczonej ceny sprzedaży za towar. Dla uniknięcia ewentualnego zarzutu zniszczenia towaru, który mógłby być podniesiony przez sprzedawcę, najlepiej przed jego wysłaniem zrobić zdjęcia zwracanemu towarowi (np. telefonem komórkowym). Po odebraniu przesyłki przez sprzedawcę, sprzedawca ma 14 dni od otrzymania przesyłki na zwrócenie konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wedle art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Należy jednak pamiętać, że skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia może generować po jego stronie obowiązek pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

1)jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (zob. art. 33 Ustawy).
2)konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów (zob. art. 34 ust. 2 Ustawy),
3)jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 (generalnie dotyczy żądania konsumenta wykonywania usługi albo dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Jednakże kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia(zob. art. 35 Ustawy).

Ponadto wedle art. 37 ust. 1 Ustawy w chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.

Wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Warto wskazać, że ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje dwa rodzaje wyłączeń. Pierwsze wyłączenie o charakterze generalnym określone zostało w art. 3. Przepis ten określa rodzaje umów do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (czyli w przypadku poniższych umów przepisy ustawy nie będą miały zastosowania), są to:
1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej;
2) dotyczących gier hazardowych;
3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;
4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17;
5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;
6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;
7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;
8) o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);
9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370);
10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Przykład:
Józef K. obecnie pozostający na emeryturze uczestniczył w pokazie zorganizowanym przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Pokaz miał miejsce w dniu 9.01.2015r. w Tarnobrzegu. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych nieruchomości, w których prowadzi działalność na stałe. Józef K. na pokazie kupił towar i zapłacił za niego 35,00 zł. Na drugi dzień sprawdził ceny podobnych towarów i okazało się, że tożsame towary są dostępne na rynku za cenę 10 zł. Józef K. w dniu 12.01.2015r. sporządził oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz wezwanie do zapłaty 35,00 zł i przesłał listem poleconym przedmiotowe oświadczenie wraz z zakupionym towarem na adres firmy X.

Józef K. nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, albowiem zakupił towar za kwotę nieprzekraczającą 50,00 zł – wobec tego w jego przypadku nie stosuję się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Drugi rodzaj wyłączenia ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewiduje w art. 38. Przepis ten wyłącza prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W sytuacjach zawarcia powyższych umów konsument nie będzie mógł skutecznie złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Obowiązek informowania konsumenta.

Warto pamiętać, że kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie, w szczególności o: sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy; kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów; braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy co do zasady od dnia zawarcia umowy. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem powyższego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Przykład:
Marta D., jako konsument uczestniczyła w pokazie zorganizowanym w dniu 12.03.2015r. w Tarnobrzegu przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych nieruchomości, w których prowadzi działalność na stałe. Marta D. na pokazie kupiła oferowany przez firmę X towar. Firma X nie poinformowała Marty D. na piśmie o prawie odstąpienia od umowy.

W takim wypadku Marta D. będzie mogła odstąpić od umowy zawartej w ten sposób w okresie 12 miesięcy od dnia upływu terminu na odstąpienie od umowy w sytuacji, gdyby została poinformowana o tym przez przedsiębiorcę. Marta D. w takiej sytuacji ma prawo do odstąpienia od umowy do dnia 26.03.2016r. (zakładając, że pokaz miał miejsce w dniu 12.03.2015r., gdyby przedsiębiorca poinformował Martę D. o przysługującym jej prawie odstąpienia, Marta D. mogłaby skorzystać z tego prawa do dnia 26.03.2015r. - z uwagi jednak, że przedsiębiorca zaniechał poinformowania Marty D. o tym prawie, Marta D. może odstąpić od umowy w okresie 12 miesięcy od dnia 26.03.2015r., czyli do 26.03.2015r. )

II.Umowa zawarta przed dniem 25 grudnia 2014r. (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Warunki odstąpienia.
Po pierwsze sprawdź zapisy umowy kupna – sprzedaży/rachunku/faktury VAT. Ważne jest, aby w umowie występować w charakterze konsumenta (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zob. art. 22 (1) kc) .

Po drugie sprawdź, czy umowa kupna – sprzedaży była zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy (przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej).

Jeżeli odpowiedzi na oba powyższe pytania są pozytywne, kupującemu – konsumentowi zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

Przykład:
Józef K. obecnie pozostający na emeryturze uczestniczył w pokazie zorganizowanym przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Pokaz miał miejsce w dniu 24.05.2014r. w Tarnobrzegu. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych stałych lokali przeznaczanych do obsługiwania publiczności. Józef K. na pokazie kupił towar i zapłacił za niego 1 200,00 zł. Na drugi dzień sprawdził ceny podobnych towarów i okazało się, że tożsame towary są dostępne na rynku za cenę 300 zł. Józef K. w dniu 26.05.2014r. sporządził oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz wezwanie do zapłaty 1 200,00 zł (zapłaconej ceny sprzedaży za towar) i przesłał listem poleconym przedmiotowe oświadczenie wraz z zakupionym towarem na adres firmy X.

Józef K. zachował się prawidłowo w terminie 10 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa odstąpił od zawartej w ten sposób umowy.

Paweł Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Czysty Blask Domu” zajmującą się usługami dot. utrzymania porządku, uczestniczył w pokazie zorganizowanym przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Pokaz miał miejsce w dniu 24.05.2014r. w Tarnobrzegu. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych stałych lokali przeznaczanych do obsługiwania publiczności. Paweł Z. na pokazie kupił na „firmę” specjalistyczny odkurzacz i zapłacił za niego 6 000,00 zł. Na drugi dzień sprawdził ceny podobnych towarów i okazało się, że tożsame towary są dostępne na runku za cenę 1 000,00 zł. Paweł Z. w dniu 26.05.2014r. sporządził oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i przesłał je na adres firmy X.

Paweł Z. zachował się nieprawidłowo, albowiem zawarł umowę kupna – sprzedaży odkurzacza związaną bezpośrednio z jego działalnością (kupił odkurzacz na „firmę”) w związku z czym w umowie nie występuje, jako konsument. Wobec powyższego nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

pdfWzór: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przed dniem 25.12.2014r.

Sposób postępowania.

Z ostrożności najlepiej wysłać oświadczenie o odstąpieniu listem poleconym za potwierdzeniem nadania i odbioru przesyłki. Do przesyłki z oświadczeniem o odstąpieniu można załączyć przedmiot umowy (zakupiony towar) oraz wezwać sprzedawcę do zapłaty uiszczonej ceny sprzedaży za towar. Koszty przesyłki, co do zasady ponosi konsument. Dla uniknięcia ewentualnego zarzutu zniszczenia towaru, który mógłby być podniesiony przez sprzedawcę, najlepiej przed jego wysłaniem zrobić zdjęcia zwracanemu towarowi (np. telefonem komórkowym). Po odebraniu przesyłki przez sprzedawcę, sprzedawca ma 14 dni na zwrot uiszczonej przez nas ceny sprzedaży za zakupiony towar.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wedle art. 2 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepis art. 5 cytowanej powyżej ustawy wyłącza uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – w stosunku do następujących rodzajów umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
6) ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
7) dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).
W sytuacjach zawarcia powyższych umów konsument nie będzie mógł skutecznie złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przykład:
Adam C., jako konsument uczestniczył w pokazie zorganizowanym w Tarnobrzegu przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych stałych lokali przeznaczanych do obsługiwania publiczności. Adam C. na pokazie kupił towar w postaci noża kuchennego i zapłacił za niego równowartość 5 euro. Z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 euro, Adam C. nie będzie mógł odstąpić od umowy zawartej w ten sposób.

Obowiązek informowania konsumenta.

Warto pamiętać, że kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu na odstąpienie od umowy nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Przykład:
Marta D., jako konsument uczestniczyła w pokazie zorganizowanym w dniu 26.05.2014r. w Tarnobrzegu przez firmę X z siedzibą w Warszawie. Firma X nie posiada w Tarnobrzegu żadnych stałych lokali przeznaczanych do obsługiwania publiczności. Marta D. na pokazie kupiła oferowany przez firmę X towar. Firma X nie poinformowała Marty D. na piśmie o prawie odstąpienia od umowy.

W takim wypadku Marta D. będzie mogła odstąpić od umowy zawartej w ten sposób w przeciągu 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia (np. licząc od dnia zapoznania się z treścią niniejszego artykułu) nie później niż do 3 miesięcy od jej wykonania ( w naszym przypadku nie później niż do dnia 26.08.2014r.).

Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł aktualizowany w dniu: 21.12.2014r.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+. Dziękuje za udzielone wsparcie.


Kancelaria Radcy Prawnego- radca prawny Łukasz Wydro
w Google+

22.06.2014. 22:17

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.