Strona główna · Uncategorized · Jak skutecznie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym? – WZÓR zgłoszenia

Jak skutecznie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym? – WZÓR zgłoszenia

NOTA REDAKCYJNA: UWAGA NINIEJSZY ARTYKUŁ JEST NIEAKTUALNY I W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY.

Ostatnimi czasy w naszym obszarze coraz więcej firm popada w niewypłacalność, która kończy się upadłością. Po ogłoszeniu upadłości naszego dłużnika co do zasady musimy zgłosić naszą wierzytelność, aby móc uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, w którym mamy możliwość odzyskania część lub całość naszej należności. Warto dodać, że po ogłoszeniu upadłości dłużnika, co do zasady dochodzenie przysługującej nam wierzytelności może nastąpić jedynie w postępowaniu upadłościowym. Z tych względów upadłość nazywana jest również egzekucją uniwersalną prowadzoną na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.

Przykład:
Pan X jest wierzycielem firmy Y z siedzibą w Chmielowie. Firma Y złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Kilka dni później Sąd ogłosił upadłość firmy Y z siedzibą w Chmielowie. Jeżeli Pan X chce odzyskać swoje pieniądze musi skorzystać z uprawnienia dochodzenia przysługującej mu wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Nie może samodzielnie np. wszcząć egzekucji z majątku firmy Y.

Jak dochodzić przysługującej nam wierzytelności w toku postępowania upadłościowego?

Aby mieć możliwość uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, jako wierzyciel musimy co do zasady złożyć do Sędziego – komisarza (Sędzia, który kieruje i nadzoruje postępowanie upadłościowe) specjalne pismo nazwane zgłoszeniem wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności jest szczególnym rodzajem pisma procesowego umożliwiającym wierzycielowi dochodzenie przysługującej mu wierzytelności w szczególnym rodzaju postępowania sądowego tj. w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535) (dalej zwanej PUiN).

Zgłoszenie wierzytelności pełni podobną funkcję, jak wytoczenie powództwa w procesie lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (zob. SN w uchwale z dnia 4.03.2005r., sygn. akt III CZP 98/04, OSNC 2006, nr 2, poz. 21). Co do zasady po ogłoszeniu upadłości wierzyciel, który chce uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego zgłasza swoją wierzytelność Sędziemu – komisarzowi i jest to droga wyłączna dla dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 1967r., sygn. akt I CR 100/67, OSNC 1968, nr 7, poz. 121)

Warunki formalne zgłoszenia wierzytelności

Skoro zgłoszenie wierzytelności jest szczególnym rodzajem pisma procesowego o warunkach formalnych określonych w ustawie, złożenie przez wierzyciela tego pisma dotkniętego brakami formalnymi lub innymi brakami uniemożliwiającymi nadanie zgłoszeniu dalszego biegu będzie skutkowało zwrotem zgłoszenia wierzycielowi bez wezwania do jego uzupełnienia. Prawomocnie zwrócone zgłoszenie wierzytelności nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem zgłoszenia wierzytelności do Sędziego – komisarza, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości odzyskania swojej wierzytelności w tym postępowaniu.

Przykład:
Pan X złożył Sędziemu – komisarzowi zgłoszenie wierzytelności obejmujące przysługującą mu wierzytelność. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie wierzytelności dotknięte było brakami formalnymi, Sędzia – komisarz wezwał Pana X do ich usunięcia. Jan X jednak w wyznaczonym terminie nie usunął braków formalnych, wobec czego nie będzie mógł brać udziału w postępowaniu upadłościowym.

Z powyższych względów skuteczne zgłoszenie wierzytelności ma tak duże znaczenie w toku postępowania upadłościowego. Ponadto ustawa PUiN w zakresie wymogu zachowania warunków formalnych zgłoszenia wierzytelności oraz skutków ich niezachowania stawia na równi przedsiębiorcę z innym wierzycielem reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny. Oznacza to, że bez względu na to, czy prowadzisz jednoosobowo np. kwiaciarnię czy spółkę przykładowo zatrudniającą 500 pracowników – ustawa PUiN wymaga od Ciebie znajomości i zachowania warunków formalnych zgłoszenia wierzytelności, w takim samym stopniu jak od profesjonalnego pełnomocnika adwokata lub radcy prawnego.

Z jakich źródeł dowiemy się o ogłoszeniu upadłości

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej zwany MSiG) oraz przez opublikowanie informacji o tym fakcie w dzienniku o zasięgu lokalnym. Ponadto syndyk masy upadłości lub nadzorca sądowy (w zależności od opcji postępowania upadłościowego - likwidacyjnego czy układowego) powinien zawiadomić o tym fakcie wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego. Jednakże często zdarza się, że dokumentacja upadłego jest niekompletna i nie zawiera informacji o niektórych wierzycielach. W takim wypadku niestety pozostaje wierzycielom sprawdzanie treści MSiG lub telefoniczny kontakt z Sądem upadłościowym – tj. sądem rejonowym – gospodarczym właściwym dla siedziby upadłego.

Termin na składanie zgłoszenia wierzytelności

Z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub ogłoszenia opublikowanego w dzienniku o zasięgu lokalnym dowiemy się o terminie przewidzianym na zgłoszenie wierzytelności. Termin ten jest obligatoryjnym elementem postanowienia o ogłoszeniu upadłości i wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Wniesienie zgłoszenia wierzytelności po terminie

Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości musi liczyć się z tym, że bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Jeżeli jednak wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania. Natomiast w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu zgłoszenie wierzytelności po terminie nie wstrzymuje czynności postępowania, w szczególności nie jest przeszkodą do odbycia zgromadzenia wierzycieli i przyjęcia układu. Jeżeli do dnia przyjęcia układu nie zostało wydane prawomocne postanowienie Sędziego-komisarza dotyczące uzupełnienia listy wierzytelności, postępowanie w tej sprawie podlega umorzeniu.

Niedochowanie terminu złożenia zgłoszenia wierzytelności przekłada się także na dodatkowe koszty. W takim wypadku wierzyciel musi liczyć się z obciążeniem go kosztami postępowania upadłościowego wynikłymi ze zgłoszenia wierzytelności po upływie wyznaczanego terminu. Warto dodać, że wierzyciel musi ponieść te koszty nawet, gdy opóźnienie powstało bez jego winy. Koszty te co do zasady składają się z kosztów publikacji obwieszczenia o sporządzaniu uzupełniającej listy wierzytelności i wynoszą w MSiG około 500 zł oraz koszty publikacji obwieszczenia w dzienniku o zasięgu lokalnym. Zdarza się, że Sędzia – komisarz, któremu zgłasza się wierzytelność wstrzyma się z czynnościami do czasu wpływu kilku opóźnionych zgłoszeń wierzytelności, a następnie wezwie opóźnionych wierzycieli do uiszczenia kosztów stosownie je rozbijając.

Jakich wierzytelności nie trzeba zgłaszać?

Nie wymagają zgłoszenia:
1. wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, choć wierzyciel jest uprawiony do ich zgłoszenia,
2. wierzytelności wynikające z należności ze stosunku pracy.

Powyższe wierzytelności syndyk masy upadłości, zarządca lub nadzorca sądowy umieszcza na liście wierzytelności z urzędu, a więc nie zachodzi konieczność ich zgłaszania. Jednakże, gdy mamy wątpliwość co do wyliczeń zawartych w księgach upadłego, co do przysługującej nam wierzytelności, z ostrożności warto jednak zgłosić wierzytelność.

Komu zgłaszamy wierzytelność

Zgłoszenie wierzytelności należy zgłosić Sędziemu – komisarzowi. Sędzia – komisarz to sędzia wyznaczony przez sąd upadłościowy do prowadzenia postępowania upadłościowego. O tym kto został wyznaczony na te stanowisko dowiemy się z treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Forma zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. Jeżeli dowodem istnienia naszej wierzytelności są faktury VAT warto do zgłoszenia wierzytelności załączyć ich odpisy, poświadczone przez osoby wymienione powyżej. Tym samym wierzyciel może pozostawi w oryginałach dokumenty finansowe dla siebie np. na wypadek kontroli skarbowej. Należy pamiętać, że załączone do zgłoszenia dokumenty nie są zwracane wierzycielowi po ustaleniu listy wierzytelności.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę.
Z uwagi na niedawne zmiany kodeksu postępowania cywilnego, warto także podać numer KRS, PESEL lub NIP wierzyciela,
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
Wierzytelność wskazujemy podając należność główną oraz należności uboczne np. odsetki umowne lub ustawowe. Odsetki naliczamy za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli nie zgłaszamy należności ubocznej warto w zgłoszeniu wierzytelności zamieścić oświadczenie, że ich nie dochodzimy, albowiem brak takiego oświadczenia przez niektórych Sędziów – komisarzy uznawany jest jako brak formalny zgłoszenia wierzytelności.
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
Są to wszystkie dowody na podstawie, których jesteśmy w stanie udowodnić istnienie wierzytelności, w szczególności dowody z dokumentów w postaci faktur VAT, umów, pism, maili itd. lub dowody z zeznań świadków.
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
Kategorie zaspokojenia wymienia przepis art. 342 PUiN.
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Nie można także zapomnieć, że zgłoszenie wierzytelności jako szczególny rodzaj pisma procesowego powinno także odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego określonego w kodeksie postępowania upadłościowego w art. 126 tj.

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PE-SEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Kategorie zaspokojenia

Zgłaszając wierzytelność musimy wskazać, do której kategorii zaspokojenia należy zaliczyć naszą wierzytelność. Zgodnie z treścią przepisu art. 342 PUiN, który stanowi, że:

1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:
1) kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;
2) kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z od-setkami i kosztami egzekucji;
3) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
4) kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadło-ści, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
5) kategoria piąta – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
2. Wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, podlega zaspokojeniu w kategorii trzeciej, jeżeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej. Nie dotyczy to wierzytelności powstałej wskutek czynności syndyka albo zarządcy albo czynności upadłego podjętych za zgodą nadzorcy sądowego.
3. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

Prawo potrącenia

Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa stosowne oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności. Instytucja potrącenia w przepisach ustawy PUiN zawiera wiele ograniczeń, z którymi wierzyciel powinien się liczyć. W upadłości likwidacyjnej ograniczenia zostały przewidziane, w szczególności art. 93 – 96 PUiN, zaś w upadłości układowej art. 89 PUiN.

W załączeniu specjalnie dla Użytkowników www.poradyprawne.tarnobrzeg.info wzór zgłoszenia wierzytelności do bezpłatnego wykorzystania.

pdfWzór zgłoszenia wierzytelności

Dalsze czynności po zgłoszeniu wierzytelności

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada powyższym wymaganiom, Sędzia – komisarz przekazuje odpis zgłoszenia odpowiednio syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy, który po potwierdzeniu istnienia i wysokości zgłoszonej wierzytelności w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach – sporządza listę wierzytelności.

Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach następujące dane:
1) sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu;
2) kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności oraz określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela; sumę tę oznacza się według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
4) czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
5) czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
6) stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Jeżeli syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca zaprzecza w całości lub w części oświadczeniom wierzyciela, uzasadnia to w osobnej rubryce.

Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca umieszcza na liście wierzytelności także oświadczenie upadłego i podane przez niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny.

Najważniejsze dane zawarte na liście wierzytelności. Najważniejszymi dla wierzyciela ustaleniami na liście wierzytelności są dane, czy syndyk masy upadłości lub nadzorca sądowy uznał zgłoszoną wierzytelność, w jakiej kwocie oraz w jakiej kategorii zaspokojenia.

Z jakich źródeł dowiemy się o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu – komisarzowi listy wierzytelności. Syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy albo zarządca przekazuje listę wierzytelności Sędziemu-komisarzowi, który o jej sporządzeniu ogłosi przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w wybranym dzienniku o zasięgu lokalnym.
Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu – za pośrednictwem Punktu Obsługi Interesanta.

Sprzeciw co do listy wierzytelności

Wierzyciel, który zgłosił przysługującą mu wierzytelność powinien w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu-komisarzowi zapoznać się z jej treścią. W przypadku gdyby nie zgadzał się z ustaleniami listy wierzytelności, przysługuje mu w powyższym terminie sprzeciw, co do uznania wierzytelności lub co do odmowy uznania (w wypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności)

Autor:
Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Google+
Artykuł z dnia: 27.04.2014r.

04.05.2014. 19:43

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.