Strona główna · Uncategorized · Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

W dniu 31.12.2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – liberalizująca dotychczasowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Od tego dnia konsumentowi (osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zob. art. 22 1 kc) łatwiej będzie starać się oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej, która może być sposobem na „nowy start bez długów”.

UWAGA: Pamiętaj jednak, że z chwilą ogłoszenia Twojej upadłości konsumenckiej, cały Twój majątek na dzień ogłoszenia upadłości stanie się masą upadłości, która służyć będzie zaspokojeniu wierzycieli. Twój majątek zostanie w toku postępowania upadłościowego spisany, a następnie sprzedany przez Syndyka masy upadłości. Pieniądze uzyskane z tego tytułu zostaną przekazane wierzycielom.

ETAPY POSTĘPOWANIA – INFORMACJA WSTĘPNA:
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

We wniosku musisz wskazać, w szczególności aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Opłata sądowa od wniosku wynosi jedynie 30,00 zł.
2. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd upadłościowy.
Sąd upadłościowy ogłosi Twoją upadłość konsumencką tylko wtedy gdy:
- nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
- co do zasady w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku nie prowadzono w stosunku do Ciebie postępowania upadłościowego.
Nawet, gdy nie spełniasz warunków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Sąd upadłościowy może ogłosić Twoją upadłość konsumencką jeżeli wykażesz, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. Likwidacja majątku przez Syndyka masy upadłości.
Na tym etapie postępowania upadłościowego Syndyk masy upadłości spisuje, zabezpiecza, a następnie sprzedaje cały Twój majątek. Syndyk masy upadłości może udzielić Ci pełnomocnictwa do sprzedaży ruchomości, aby przyspieszyć postępowanie upadłościowe.
4. Sporządzenie przez Syndyka masy upadłości listy wierzytelności.
Syndyk masy upadłości ustala wszystkie Twoje długi, sprawdza ich wysokość oraz dane wierzycieli. Wszystkie zebrane w ten sposób informacje zamieszcza w dokumencie zwanym lista wierzytelności.
5. Plan spłaty wierzycieli.
Po ostatecznym zlikwidowaniu Twojego majątku i rozdzieleniu pieniędzy uzyskanych z tego tytułu wierzycielom lub po zatwierdzeniu listy wierzytelności (w sytuacji, gdy nie masz żadnego majątku) – Sąd określa plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli (jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wykazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli).
W planie spłaty wierzycieli Sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
6. Oddłużenie.
Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Niektóre zalety upadłości konsumenckiej:
- oddłużenie po wcześniejszej likwidacji majątku i po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
- w porównaniu do poprzedniej regulacji upadłości konsumenckiej, po liberalizacji nie trzeba posiadać majątku w wysokości zabezpieczającej koszty postępowania upadłościowego, a opłata sądowa za wniosek wynosi jedynie 30,00 zł,
- w razie sprzedaży mieszkania lub domu w toku postępowania upadłościowego istnieje możliwość wydzielenia kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy (brak podobnego uregulowania w postępowaniu egzekucyjnym),
- wstrzymanie naliczania odsetek przez wierzycieli,
- wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych oraz czynności windykacyjnych,
- Syndyk masy upadłości wstępuje za upadłego we wszelkie sprawy sądowe oraz administracyjne,
- Syndyk masy upadłości może odstąpić od niektórych niekorzystnych dla upadłego umów,
- po oddłużeniu istnieje możliwość wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Niektóre wady upadłości konsumenckiej:
- upadły traci cały swój majątek,
-upadłość jednego z małżonków pozostających w wspólności ustawowej małżeńskiej powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, a cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność Sędziemu – komisarzowi.
- Syndyk masy upadłości może kwestionować podjęte czynności, w których upadły przysporzył korzyści osobom trzecim.Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł z dnia: 12.12.2014r.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+. Dziękuje za udzielone wsparcie.


18.12.2014. 20:17

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.