Strona główna · Uncategorized · Wyjeżdżasz za granicę na dłużej? Zadbaj o swoje interesy w Polsce. Wzór pełnomocnictwa

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej? Zadbaj o swoje interesy w Polsce. Wzór pełnomocnictwa

Coraz więcej osób jest zmuszone wyjechać w celach zarobkowych za granicę. Organizując taki wyjazd zazwyczaj skupiamy całą uwagę na kwestiach organizacyjnych pobytu i pracy za granicą np. poszukiwanie miejsca zamieszkania. Zapominamy jednak, że zostawiamy w Polsce znaczną część interesów, o które także należy dbać np. mieszkanie, samochód, różne wszczęte postępowania prowadzone przed Organami administracji publicznej (np. Urzędami Gminy lub Urzędem Skarbowym) oraz Sądami. Warto pamiętać, że nierzetelne firmy windykacyjne celowo wszczynają postępowania sądowe w okresie, w którym jesteśmy za granicą, po to aby sprawa toczyła się pod naszą nieobecność. Aby trzymać „rękę na pulsie” nad naszymi interesami pozostawionymi w Polsce najlepiej ustanowić pełnomocnika, który zabezpieczy nasze interesy.

Niniejszy artykuł przybliży funkcje pełnomocnictwa ogólnego oraz pomoże każdemu czytelnikowi w samodzielnym sporządzeniu dokumentu pełnomocnictwa ogólnego.

Charakterystyka

Pełnomocnictwa dla ułatwienia, najłatwiej podzielić na pełnomocnictwa o charakterze materialno – prawnym oraz pełnomocnictwa o charakterze procesowym. Pełnomocnictwa materialno - prawne to tak naprawdę umocowanie pełnomocnika do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy (czyli nas), w zakresie określonym w pełnomocnictwie w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa. Pełnomocnictwa procesowe dają możliwość zastępowania nas przez ustanowione osoby (pełnomocników) przed Organami administracji publicznej oraz Sądami.

Niniejszy artykuł został poświęcony przede wszystkim kwestii pełnomocnictw o charakterze materialno – prawnym, albowiem pełnomocnictwa procesowe charakteryzują się wieloma ograniczeniami w szczególności, co do osoby pełnomocnika lub posiadanych przez niego kwalifikacji np. radcy prawnego. Dlatego też udzielenie pełnomocnictw w tych sprawach wymaga każdorazowej analizy czynności, które muszą zostać podjęte oraz osoby pełnomocnika.

Przykład:
Pan Józef W. przed wyjazdem w celach zarobkowych do Anglii udzielił pełnomocnictwa do wynajmowania mieszkania stanowiącego jego własność (czyli do zawarcia na jego rzecz umowy najmu lokalu mieszkalnego) pełnomocnikowi Pani Alicji G. Pani Alicja G. znalazła osobę, która chciała od zaraz na dobrych warunkach wynająć mieszkanie Józefa W. W związku z czym, Alicja G. działając jako pełnomocnik zawarła z Najemcą umowę najmu. Do umowy najmu dołączono dokument pełnomocnictwa. Dzięki zastosowaniu pełnomocnictwa Pan Józef W. nie musiał wracać do Polski, a zawarta w ten sposób umowa jest ważna i skuteczna.
Dobór osoby pełnomocnika

Dobór osoby pełnomocnika jest najważniejszym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieć każdy kto zamierza go ustanowić. Musi to być osoba, do której mamy bezgraniczne zaufanie, albowiem czynność dokonana przez pełnomocnika w graniach udzielonego mu pełnomocnictwa pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, czyli dla nas.

Przykład:
Pani Anna D. przed wyjazdem do Francji udzieliła pełnomocnictwa swojej koleżance Pani Monice F. do sprzedaży samochodu osobowego. W pełnomocnictwie nie określono za jaką kwotę samochód miałby zostać sprzedany. Pani Monika F. działając, jako pełnomocnik Pani Anny D. nie znając się na motoryzacji sprzedała samochód osobie trzeciej za kwotę 5 000,00 zł, podczas gdy samochód był warty ponad 15 000,00 zł. W takiej sytuacji umowa sprzedaży samochodu jest ważna, skuteczna oraz wywiera skutki prawne bezpośrednio dla Pani Anny D.
Pełnomocnictwo ogólne o charakterze materialno – prawnym

Ten rodzaj pełnomocnictwa według art. 98 kc. obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Z uwagi na brak ustawowej definicji zwykłego zarządu należy każdorazowo dokonać analizy, czy dana czynność prawna stanowić będzie czynność zwykłego zarządu, czy też czynność prawną przekraczającą zwykły zarząd. W tym zakresie pomocnym stają się doktryna prawa oraz liczne orzecznictwo zapadłe w tej kwestii. I tak zwykły zarząd odnosi się do czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, sprzedaży zbiorów uzyskanych w gospodarstwie rolnym itd. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wchodzą przykładowo np. sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lub zamiana gospodarstwa rolnego, wniesienie do rolniczej spółdzielni produkcyjnej wkładów gruntowych (zob. K. Piasecki, Komentarz Kodeksu Cywilnego, LEX).

Przykład:
Pan Józef W. przed wyjazdem w celach zarobkowych do Anglii udzielił pełnomocnictwa ogólnego obejmującego czynności zwykłego zarządu - pełnomocnikowi Pani Alicji G. Pani Alicja G. znalazła osobę, która chciała od zaraz na dobrych warunkach kupić mieszkanie Józefa W., które od jakiegoś czasu Józef W. miał zamiar sprzedać. W niniejszej sprawie na podstawie pełnomocnictwa ogólnego Pani Alicja G. nie może sprzedać mieszkania stanowiącego własność Józefa W., albowiem sprzedanie mieszkania jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Ponadto pełnomocnictwo do sprzedaży mieszkania powinno zostać udzielone zgodnie z przepisami prawa cywilnego u Notariusza w formie aktu notarialnego.
Forma pełnomocnictwa ogólnego

Zgodnie z art. 99 § 2 kc. pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Aby zachować formę pisemną według art. 78 kc. wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Przykład:
Pan Witold B. najpierw napisał pełnomocnictwo ogólne na komputerze, a następnie wydrukował je i podpisał własnoręcznym podpisem. Tak sporządzone pełnomocnictwo jest ważne i skuteczne. Pani Anna Z. własnoręcznie napisała całą treść pełnomocnictwa ogólnego na kartce papieru, a  następnie podpisała je własnoręcznym podpisem. Tak sporządzone pełnomocnictwo jest ważne i skuteczne.
Pan Andrzej S. najpierw napisał pełnomocnictwo ogólne na komputerze, a następnie wysłał mailem dokument elektroniczny obejmujący pełnomocnictwo bez jego własnoręcznego podpisu do Lucjana X. Tak sporządzone pełnomocnictwo ogólne jest nieważne, albowiem nie zostało udzielone na piśmie.

Treść pełnomocnictwo ogólnego:

Pełnomocnictwo ogólne powinno zawierać kilka podanych poniżej elementów, w szczególności:
- datę oraz miejsce sporządzenia pełnomocnictwa. Oczywiście przedmiotowy element nie jest konieczny. Pomoże jednak w razie wątpliwości ustalić dokładną datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
- dokładne oznaczenie osoby, która udziela pełnomocnictwa (czyli nas). Najlepiej, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
- dokładne oznaczenie pełnomocnika. Najlepiej, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
- określenie zakresu spraw objętych pełnomocnictwem, przy pełnomocnictwie ogólnym jest to umocowanie do czynności zwykłego zarządu,
- decyzje, co do udzielania substytucji według art. 106 kc., (możliwości ustanawiania dla mocodawcy przez pełnomocnika innych pełnomocników),
- wskazanie jego odwołalności. Według art. 101 kc pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawa pełnomocnictwa. Co do zasady lepiej nie korzystać z tej możliwości i pozostawić sobie możliwość wypowiedzenia pełnomocnictwa w każdym czasie.

Opłata skarbowa:

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej, pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rzecz organu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) w okręgu właściwości, którego składa się pełnomocnictwo.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego do pobrania.

pdfWzór pełnomocnictwa ogólnego
Pełnomocnictwo pocztowe oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym.

Warto także przed wyjazdem za granice popytać na poczcie o pełnomocnictwo pocztowe, które umożliwi ustanowionemu pełnomocnikowi odbiór wszelkiej kierowanej do nas korespondencji w okresie naszej nieobecności w kraju. Istnieje także możliwość udzielenia pełnomocnikowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym. W tym celu należy udać się do banku, który prowadzi nasz rachunek bankowy i zapytać o szczegóły.

Autor:
Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Google+
Artykuł z dnia: 3.10.2014r.

07.10.2014. 23:35

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.